کارخانه های تولیدی
  • ۴۵ درصد واحدهای صنعتی کوچک تعطیل هستند

    رئیس خانه صنعت و معدن وضعیت صنعتگران و کارخانه های تولیدی را بسیار بد ارزیابی می کند و از عدم تحقق وعده م ...

    رئیس خانه صنعت و معدن وضعیت صنعتگران و کارخانه های تولیدی را بسیار بد ارزیابی می کند و از عدم تحقق وعده مالیاتی وزیر اقتصاد گله دارد این در حالیست که ۹۰ درصد اشتغال کشور در این حوزه است. به گزارش تارن ...

    Read more