کارشناس محیط زیست
  • مرگ بزرگترین دریاچه کوهستانی ایران

    ‌یک کارشناس محیط زیست لرستان گفت: منطقه حفاظت شده اشترانکوه به وسعت تقریبی ۱۰۴ هزار هکتار تنها بانک ژنی ز ...

    ‌یک کارشناس محیط زیست لرستان گفت: منطقه حفاظت شده اشترانکوه به وسعت تقریبی ۱۰۴ هزار هکتار تنها بانک ژنی زاگرس و یک کلکسیون کامل از مناظر طبیعی بوده که ۶۰ گونه گیاه انحصاری را در دامان داشته و در بخش م ...

    Read more