کارگر، حقوق بشر در ایران، سازمان پزشکی قانونی، تلفات حوادث کار، سقوط، مرگ کارگر