کارگران خدمات شهری
  • تجمع صنفی کارگران خدمات شهری آبادان

    تعدادی از کارگران پیمانکاری شرکت بهکار شیوا به دلیل آنچه که پرداخت نشدن حقوق و دستمزد پنج ماه گذشته خود ع ...

    تعدادی از کارگران پیمانکاری شرکت بهکار شیوا به دلیل آنچه که پرداخت نشدن حقوق و دستمزد پنج ماه گذشته خود عنوان کردند یکشنبه روبه روی ساختمان منطقه آزاد اروند تجمع کردند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ای ...

    Read more