کارگران زندانی
  • فعالیت صنفی، اقدام علیه امنیت ملی نیست

    بسته شدن کارخانه‌ها و اخراج‌ها، کمی دستمزد، سقوط کارگران به زیر خط فقر و …، سبب شده‌اند که کارگران در وضع ...

    بسته شدن کارخانه‌ها و اخراج‌ها، کمی دستمزد، سقوط کارگران به زیر خط فقر و …، سبب شده‌اند که کارگران در وضعیتی دشوار کار و زندگی کنند. وضعیت سیاسی حاکم بر ایران باعث شده سرمایه‌داران داخلی و خارجی رغبتی ...

    Read more