کارگر بازنشسته شهرداری سراوان
  • تحصن متفاوت کارگر فقیر شهرداری سراوان

    کارگر بازنشسته شهرداری سراوان که از سال ۸۶ حقوق دریافت نکرده است از ابتدای هفته کارگر با لحاف تشک درب شهر ...

    کارگر بازنشسته شهرداری سراوان که از سال ۸۶ حقوق دریافت نکرده است از ابتدای هفته کارگر با لحاف تشک درب شهرداری این شهرستان تحصن کرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از  شستون، چهار روز است که ...

    Read more