کودکان بی هویت
  • مواد فروشی کودکان بی هویت

    فاطمه دانشور فعال حوزه کودکان نوشت: کودکان بی‌هویت علاوه بر آنکه از نعمت تحصیل بی‌بهره‌اند همواره در معرض ...

    فاطمه دانشور فعال حوزه کودکان نوشت: کودکان بی‌هویت علاوه بر آنکه از نعمت تحصیل بی‌بهره‌اند همواره در معرض رفتارهای پرخطر مادران معتاد خود قرار دارند. از این کودکان به عنوان خرده‌فروش مواد مخدر استفاده ...

    Read more