Zeit Online
  • فاجعه آب در ایران و وعده‌های کاغذی

    مصرف از منابع آبی در ایران ۱۱۰ درصد یعنی سه برابر خط قرمز جهانی است. اگر چاره‌ای برای هدررفت آب و استفاده ...

    مصرف از منابع آبی در ایران ۱۱۰ درصد یعنی سه برابر خط قرمز جهانی است. اگر چاره‌ای برای هدررفت آب و استفاده خودسرانه از منابع زیرزمینی اندیشیده نشود، یک دوجین از ۳۱ استان ایران در آینده نزدیک غیرقابل سک ...

    Read more