اداره تعاون روستایی
  • تجمع کارکنان اداره تعاون روستایی پاوه

    کارکنان اداره تعاون روستایی پاوه در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوقشان تجمع کردند. به گزارش تارنگار حقو ...

    کارکنان اداره تعاون روستایی پاوه در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوقشان تجمع کردند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ، کارکنان اداره تعاون روستایی پاوه در اعتراض عدم دریافت حقوق به مدت دوماه ،در مح ...

    Read more