جشنواره سینمایی
  • کیوان کریمی، راوی دیوارهای تهران

    «دیوارها بحرانى‌اند. در شهرها بالا می‌روند و چهره‌ها و نام‌ها و نوشته‌ها را به خود می‌خوانند؛ قدرتمندان و ...

    «دیوارها بحرانى‌اند. در شهرها بالا می‌روند و چهره‌ها و نام‌ها و نوشته‌ها را به خود می‌خوانند؛ قدرتمندان و ضعیفان را، شعارها و شعرها و سرودها را. دیوارها را می‌خوانیم و درمی‌یابیم که رؤیای مردمان شهر چ ...

    Read more