خدمات بهداشتی
  • وضع ما بازنشستگان! /سیمین امینی

    بر طبق اصل سوم قانون اساسی بند ۱۲ «پی‌ریزی اقتصاد صحیح عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع ف ...

    بر طبق اصل سوم قانون اساسی بند ۱۲ «پی‌ریزی اقتصاد صحیح عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساخت هر نوع محرومیت در زمینه‌های مسکن، تغذیه و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» از اهداف و ...

    Read more