ابراهیم مددی به پنج سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم شد

طی برگه اخطاریه که از طرف دادگاه انقلاب شعبه ۲۶بدست اقای صالح نیکبخت، وکیل آقای ابراهیم مددی، از اعضای هیئت مدیره سندیکا شرکت واحد رسیده، آقای مددی از سوی این شعبه به ۵سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم گردیده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از سندیکای کارگران شرکت واحد، اتهامات آقای مددی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و اخلال در نظم عمومی از طریق حضور در تجمعات غیر قانونی و مصداق اتهامات مددی در حکم صادره از سوی دادگاه انقلاب، تشکیل سندیکا و شرکت در تمام فعالیت های سندیکا، هدایت و رهبری سندیکا، اعتراض به احکام صادره از مراجع قضایی،مصاحبه با رسانه های معاند نظام و تحریک و تشویق برای برگزاری تحصن و تجمع،شرکت در تجمع وزارت کار برای تعیین دستمزدسال ۹۳،شرکت و برگزاری تجمع در پایانه آزادی برای مراسم اول ماه مه، اعلام شده است.

وی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در حکم بدوی به تحمل ۵سال و سه ماه حبس تعزیری محکوم گردید.

داود رضوی دیگر عضو هیت مدیره این سندیکا نیز در تاریخ ۲۸بهمن ماه سال گذشته از سوی همین شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۵سال حبس تعزیری محکوم گردید که با اعتراض به حکم صادره توسط وکیلش آقای صالح نکیبخت پرونده به شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر ارسال شده است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.