عدم مقابله
  • عدم مقابله بانک مرکزی با مؤسسات مالی

    حاتمی یزدی، کارشناس پولی و بانکی، بانک مرکزی را مسئول اصلی نظارت برنهادهای مالی در کشور دانست و تأکید کرد ...

    حاتمی یزدی، کارشناس پولی و بانکی، بانک مرکزی را مسئول اصلی نظارت برنهادهای مالی در کشور دانست و تأکید کرد: بانک مرکزی با مؤسسات مالی روبرو است که توان مقابله با تخلفات آنها را ندارد. به گزارش تارنگار ...

    Read more