طعم شور زندگی هامون نشینان/ گزارش تصویری

بر کرانه هامون و سیستان و بلوچستان آبی میگذشت که دیگر نیست. روزگار هامون و رودخانه هایش فروخشکید و بر باد شد. زمانی بر کرانه های هامون قایقی میگذشت که دیگر نیست، قایقی که روزی چند در خاطره ها نقش بست، و اکنون سمبل امید صیاد است و مقابل درب خانه های صیادان. شاید آنها به جان گرفتن دوباره هامون امید دارند و شاید دچار گرد روزمرگی شده اند. دخترک عشایر و پسرک روستایی امیدی مبهم در دل کاشته اند، خشکی هامون هنوز دل آنها را خشک نکرده است. شاید روزگار بهتری درکار باشد.

در ادامه گزارشی تصویری از روستاهای کرانه ی هامون را ببینید:

۲۰۵۲۸۵۷_khoshksali_last-39-

۲۰۵۲۸۳۷_khoshksali_last-5-

۲۰۵۲۸۳۸_khoshksali_last-7-

۲۰۵۲۸۳۹_khoshksali_last-8-
۲۰۵۲۸۴۰_khoshksali_last-2-

۲۰۵۲۸۴۱_khoshksali_last-12-

۲۰۵۲۸۴۲_khoshksali_last-13-

۲۰۵۲۸۴۳_khoshksali_last-16-

۲۰۵۲۸۴۴_khoshksali_last-14-

۲۰۵۲۸۴۵_khoshksali_last-17-

۲۰۵۲۸۴۶_khoshksali_last-18-

۲۰۵۲۸۴۷_khoshksali_last-20-

۲۰۵۲۸۴۸_khoshksali_last-23-

۲۰۵۲۸۴۹_khoshksali_last-25-

۲۰۵۲۸۵۰_khoshksali_last-26-

۲۰۵۲۸۵۱_khoshksali_last-27-

۲۰۵۲۸۵۲_khoshksali_last-29-

۲۰۵۲۸۵۳_khoshksali_last-30-

۲۰۵۲۸۵۴_khoshksali_last-31-

۲۰۵۲۸۵۵_khoshksali_last-34-

۲۰۵۲۸۵۶_khoshksali_last-36-

۲۰۵۲۸۵۷_khoshksali_last-39-

 

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.