مؤسسه لگاتوم: در میان ۱۴۹ کشور، ایران از نظر شاخص رفاه ۱۱۸

«حکومت» و «آزادی شخصی» دو زمینه ای گزارش شده که شاخص رفاه در ایران را همواره در سطح پایین قرار داده است.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رادیو فردا، گزارش سالانه انستیتو پژوهشی «لگاتوم» که مقرش در لندن است، پیرامون وضعیت رفاه در کشورهای گوناگون جهان، نیوزیلند، نروژ و فنلاند را در به ترتیب در رده‌های اول تا سوم در صدر جدول و جمهوری آفریقای مرکزی، افغانستان و یمن را به ترتیب در رتبه‌های یکصد و چهل و هفتم تا یکصد و چهل و نهم در انتهای فهرست ارزیابی کرده است.

در گزارش امسال که روز پنجشنبه انتشار یافته، وضعیت رفاه در ایران همانند گزارش های سالانه یکدهه گذشته این انستیتو در جمع سی و پنج کشور پایین فهرست شناسایی شده است.ایرانیان از بدترین حکومت‌ها و عملکردها در عرصۀ آزادی شخصی در جهان را تحمل میکنند.

در ارزیابی امسال انستیتوی لگاتوم، وضعیت کامروایی و رفاه در ایران از جمع ۱۴۹ کشور بررسی شده در رده ۱۱۸ قرار گرفته است.

در گزارش سال پیش، شاخص رفاه در ایران از میان ۱۴۲ کشور بررسی شده در رتبۀ ۱۰۶ارزیابی شده است.

ونیز در رده بندی وضعیت کامروایی و نیکبختی در کشورها بر پایه ارزیابی هشت زمینه بدست می آمد که در گزارش امسال با افزوده شدن زمینه محیط زیست، این گزارش اینک بررسی نُه زمینه را دربرمیگیرد که عبارتند از:کیفیت اقتصادی، فضای کسب و کار، حکومت، آموزش، بهداشت، ایمنی و امنیت، آزادی شخصی، سرمایه اجتماعی و محیط زیست.

در گزارش سال ۲۰۱۶ انستیتوی پژوهشی لگاتوم، وضعیت هر دو زمینه کیفیت اقتصادی و فضای کسب و کار در ایران در رتبۀ ۱۱۴ محاسبه شده، وضعیت حکومت در انتهای جدول در رتبۀ ۱۳۶، آموزش در رده ۷۱، بهداشت در رده ۹۲، ایمنی و امنیت در سطوح پایین در رتبۀ ۱۲۰، آزادی شخصی در قعر جدول در رتبۀ ۱۴۵، سرمایه اجتماعی در رده ۷۴ و وضعیت محیط زیست در ایران در رتبۀ ۱۱۱ ارزیابی شده است.

در بررسی امسال مؤسسۀ پژوهشی لگاتوم، دو زمینه وضعیت آموزش در رده ۷۱ و سرمایه اجتماعی در رده ۷۴ بیشترین امتیازات ایران را بدست آورده اند، در حالی که آزادی شخصی در رتبۀ ۱۴۵ و حکومت در رتبۀ ۱۳۶ نازل‌ترین نمرات را کسب کرده اند.

در گزارش سال ۲۰۱۶ انستیتوی لگاتوم آمده است، ایرانیان از بدترین حکومت‌ها و عملکردها در عرصۀ آزادی شخصی در جهان را تحمل میکنند و اینکه این دو زمینه بیش از هر زمینه ای، شاخص کلی نیکبختی در ایران را در سطحی پایین حفظ کرده است.

در فهرست امسال، نیوزیلند، نروژ، فنلاند، سوئیس، کانادا، استرالیا، هلند، سوئد، دانمارک و بریتانیا، ده کشور صدر جدول از نظر وضعیت رفاه گزارش شده اند.

انستیتوی لگاتوم، اندیشکده‌ای است خصوصی در لندن که فعالیت خود را در سال ۲۰۰۷ میلادی آغاز کرده و هر سال، ارزیابی خود از وضعیت زندگی و کامروایی در کشورهای جهان را در گزارشی تحت عنوان « شاخص نیکبختی» انتشار داده است.

Related posts

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.